Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

Lịch phục vụ và mẫu cấp thẻ bạn đọc


​Thứ hai​Thứ ba​Thứ tư​Thứ năm​Thứ sáu​Thứ bảy​Chủ nhật
​Buổi sáng​7h30​7h30​7h30​7h30​7h30​7h30​Nghỉ
​Buổi chiều​13h30​13h30​13h30​13h30​Nghỉ sắp xếp kho​13h30​Nghỉ

​Lịch cấp thẻ​7h30​13h30​7h30

Mẫu đề nghị cấp thẻ bạn đọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ BẠN ĐỌC THƯ VIỆN

 

 

Họ và tên:……………………………………………………….Nam, Nữ:……...

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………....

Số CMND:………………Ngày cấp:……………….Nơi cấp……………………..

Nghề nghiệp:………….... Trình độ chuyện môn:………………………………..

Trình độ văn hóa:……………………………. Ngoại ngữ:……………………….

Đơn vị làm việc (nơi học tập):……………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………....

Nơi thường trú:…………………………………………………………………......

Số điện thoại:…………………Số điện thoại cơ quan (trường học)…………...

Tôi xin cam đoạn thực hiện đúng nội quy của Thư viện tỉnh Quảng Nam.

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan, trường học                             …….Ngày…tháng…năm…..

hoặc chính quyền địa phương:                                                Người xin đăng kỳ

Ông(bà):………………………….                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

Là………….của cơ quan, trường, địa

phương. Chúng tôi xác nhận cam kết trên

và cùng phối hợp với Thư viện tỉnh để

giải quyết khi cấn thiết.

 

 

        ….ngày…tháng…năm….

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

​