Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN QUẢNG NAM

        I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thư viện tỉnh Quảng Nam

        1. Chức năng

       Thư viện có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí cho mọi tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

       Đối tượng phục vụ của thư viện là người đọc trong nước và nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam ; đặc biệt là cán bộ, công chức của các cơ quan Đảng và chính quyền, cán bộ các tổ chức chuyên môn, người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập, chỉ đạo sản xuất, doanh nhân và nhà sản xuất...
        2. Nhiệm vụ, quyền hạn

       - Nghiên cứu, cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thư viện phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh để tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh kế hoạch, quy hoạch phát triển sự nghiệp thư viện ở tỉnh Quảng Nam. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn của ngành thư viện, trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

       -  Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Nam và các đối tượng phục vụ của thư viện.

       -Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu có tại thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy, quy định của thư viện.

       - Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm, điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa của địa phương và đối tượng phục vụ của thư viện.

       - Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương.

       - Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương do Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao, các bản sao khóa luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học được mở tại địa phương.

       - Xây dựng bộ phận tài liệu phục vụ các đối tượng trẻ em, người khiếm thị. Đối với thư viện ở vùng có đồng bào dân tộc thiểu số phải xây dựng bộ phận tài liệu bằng tiếng dân tộc phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn.
       Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

       - Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Thư viện; tham gia xây dựng và phát triển mạng Thông tin - Thư viện của hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh.

       - Tăng cường nguồn lực thông tin qua việc mở rộng sự liên thông giữa các thư viện trong liên hiệp, trong nước, trong khu vực và nước ngoài bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liêu và kết nối mạng máy tính.

       
       - Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu thư viện đến mọi người dân, xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam.

       - Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ cuả thư viện.

       - Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện huyện, thành phố và các thư viện cơ sở trong toàn tỉnh.

       - Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với qui định của pháp luật.

       - Thực hiện báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Vụ thư viện, Thư viện Quốc gia, Bộ VH,TT&DL.

       - Quản lý tổ chức cán bộ và tài sản theo phân cấp, qui định của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và theo quy định của pháp luật.

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam giao.

       - Cơ chế hoạt động của đơn vị

       Thư viện tỉnh Quảng Nam  là đơn vị sự nghiệp hoạt động theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính Phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định Số 16/2005/QĐ-BVHTT ngày 04/5/ 2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin ban hành Quy chế mẫu Tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

         II. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

        1. Ban Giám đốc:

       a) Giám đốc : Là người đứng đầu thư viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Pháp luật về mọi tổ chức hoạt động của Thư viện và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao; quản lý cán bộ, viên chức về các mặt tư tưởng, đạo đức, thực thi nhiệm vụ, tổ chức, đào tạo bồi dưỡng; thực hiện các chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có phẩm chất năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

       b) Các phó giám đốc : Là người giúp việc giám đốc trong công tác lãnh đạo thư viện; chịu trách nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ được phân công; được giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của thư viện khi giám đốc đi vắng; phụ trách công tác bổ sung và xây dựng vốn tài liệu, công tác hành chính tổng hợp; thực hiện các chu trình nghiệp vụ thư viện, biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thư viện huyện, thành phố, phục vụ nhu cầu bạn đọc, xây dựng phong trào đọc sách và mạng lưới thư viện trong toàn tỉnh.

       - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc Thư viện Quảng Nam thực hiện theo quy định phân cấp của UBND tỉnh.

       2. Các phòng chức năng:

       ​a) Phòng Hành chính - Tổng hợp và Bảo quản tài liệu

       Có nhiệm vụ cấp thẻ bạn đọc, xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về toàn bộ hoạt động của Thư viện; xây dựng kế hoạch, tài chính - kế toán; thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện; quản trị hành chính; cung ứng vật tư cho các hoạt động sự nghiệp và các hoạt động nội bộ của thư viện; bảo quản vốn tài liệu thư viện, đóng tập, tu sửa, phục chế tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác.

       b) Phòng nghiệp vụ

       ​Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về các tổ chức hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện; bổ sung và xây dựng vốn tài liệu; thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện; nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, quản trị mạng và quản trị phần mềm thư viện, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác; thực hiện công tác thông tin - thư mục, xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục; tham gia xây dựng thư viện, phòng đọc sách cơ sở; xây dựng mạng lưới thư viện trong toàn tỉnh; hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện trên địa bàn tỉnh.

       c) Phòng phục vụ bạn đọc

       Có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu có trong hoặc ngoài thư viện thông qua các phòng đọc tổng hợp, phòng đọc báo - tạp chí, phòng đọc địa chí, tra cứu, ngoại văn, phòng đọc thiếu nhi, phòng đa phương tiện, phòng mượn sách tự chọn và các phòng đọc chuyên biệt khác; tổ chức các họat động trưng bày, triển lãm, tuyên truyền giới thiệu sách, hội nghị, hội thảo về  công tác phục vụ bạn đọc; phối hợp xây dựng kho tài liệu luân chuyển và tổ chức luân chuyển sách về cơ sở.
TV Qnam copy.jpg