Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

Mẫu cấp thẻ bạn đọc và một số quy định tại Thư viện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ BẠN ĐỌC THƯ VIỆN

 

 

Họ và tên:……………………………………………………….Nam, Nữ:……....

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………...

Số CMND:………………Ngày cấp:……………….Nơi cấp…………………….

Nghề nghiệp:………….... Trình độ chuyện môn:……………………………….

Trình độ văn hóa:……………………………. Ngoại ngữ:……………………….

Đơn vị làm việc (nơi học tập):……………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….....

Nơi thường trú:………………………………………………………………….......

Số điện thoại:…………………Số điện thoại cơ quan (trường học)……………

Tôi xin cam đoạn thực hiện đúng nội quy của Thư viện tỉnh Quảng Nam.

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan, trường học                             …….Ngày…tháng…năm…..

hoặc chính quyền địa phương:                                                Người xin đăng kỳ

Ông(bà):………………………….                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

Là………….của cơ quan, trường, địa

phương. Chúng tôi xác nhận cam kết trên

và cùng phối hợp với Thư viện tỉnh để

giải quyết khi cấn thiết.

 

 

        ….ngày…tháng…năm….

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

​ 

Một số quy định

1. Đọc tài liệu tại chỗ:

    * Báo - tạp chí: Mỗi lượt được mượn 3 tên báo – tạp chí và trả lại vị trí cũ sau khi đọc.

    * Sách:

- Thủ tục mượn: Ghi rõ ràng, đầy đủ các thông tin trong phiếu ruột sách và để phiếu tại quầy thủ thư;

- Mỗi lượt được mượn 3 quyển;

- Sách bị mất trang hoặc có dấu hiệu hư hỏng phải báo ngay cho thủ thư;

- Sách đọc xong phải mang đến quầy thủ thư để làm thủ tục trả.

           

2. Mượn tài liệu về nhà:

- Thủ tục mượn: Ghi rõ ràng, đầy đủ các thông tin có trên phiếu mượn;

- Mỗi lượt được mượn 2 quyển trong thời gian 10 ngày. Nếu có nhu cầu sử dụng tiếp, phải đến gia hạn và được giải quyết trong trường hợp không có người chờ mượn. Mỗi lần gia hạn được 7 ngày và không quá 3 lần;

- Kiểm tra tài liệu trước khi làm thủ tục mượn, nếu phát hiện hư hỏng phải báo ngay cho thủ thư.