Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin

Bản tin
Thứ 5, Ngày 29-01-2015, 06:00
SÁCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1/ Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930) / Phạm Xuân Mỹ (ch.b.), Phùng Thị Hiển, Vũ Quang Ánh. - H. : Chính trị Quốc gia , 2014. 235tr. ; 21cm.

11.png

Nội dung cuốn sách tập trung phân tích và làm rõ bối cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; các phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; quá trình Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng; các tổ chức tiền thân của Đảng; Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng và ý nghĩa lịch sử về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.     

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M006462; M006461


2/ Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Văn Yên. - H : Chính trị quốc gia , 2009. 170tr. ; 19cm.

HCM.jpg


Giới thiệu con đường hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh – từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản, đóng góp cho phong trào cộng sản quốc tế, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và những sáng tạo trong việc thành lập Đảng ta.  Nghiên cứu và làm sáng rõ những sáng tạo của Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng để vận dụng vào giai đoạn cách mạng hiện nay là việc làm cần thiết có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

Thư viện Quảng Nam; Kho: VV19871; M49670; M49671


3/ Bảy vị cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sống mãi với chúng ta /  Lê Quốc Sử. - H. : Thời đại. , 2010. 450tr. ; 27cm.

bay vi co tong bi thu DCSVN song mai voi chung ta_resize.jpg

Tập sách giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của bảy vị cố Tổng Bí thư của đảng Cộng sản Việt Nam từ tuổi thơ ấu đến quá trình hoạt động cách mạng và hoạt động chính trị. Đó là đồng chí  Trần Phú - vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Phong - Tổng Bí thư Đảng, Uỷ viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản (nhiệm kỳ 1935 - 1936); đồng chí  Hà Huy Tập - Tổng Bí thư Đảng (nhiệm kỳ 1936 - 1938), đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tổng Bí thư Đảng (nhiệm kỳ 1938 - 1940), đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư Đảng (nhiệm kỳ 1940 - 1956 và nhiệm kỳ 7/1986 - 12/1986), đồng chí  Lê Duẩn - Tổng Bí thư Đảng (nhiệm kỳ 1960 - 1986) và đồng chí  Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư Đảng (nhiệm kỳ 1986 - 1991).

 Thông qua cuộc đời, vai trò của các vị cố Tổng Bí thư chúng ta có thể hình dung ra được các bước thăng trầm của đất nước, và sự hy sinh cả tính mạng mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc. Từ đó chúng ta càng biết ơn thế hệ cha anh đã góp phần xương máu để Tổ quốc có ngày hôm nay, nhất là giúp cho thế hệ thanh thiếu niên có thêm niềm tự hào về truyền thống và thấy rõ trách nhiệm phát huy cao độ truyền thống anh hùng vẻ vang của dân tộc.

Thư viện Quảng Nam; Kho: VL05710; M53417


4/ 82 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử (1930-2012) /  Ngô Đăng Tri. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông , 2012. 438tr. : ảnh ; 24cm.

82-nam-dang-cong-san-viet-nam-nhung-chang-duong-lich-su-1930-2012_140.jpg

 82 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại.

       Cuốn sách giới thiệu về lịch sử ra đời của Đảng Cộng Sảng Việt Nam (1920-1930). Vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giành chính quyền trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tổng kết những chặng đường đấu tranh cách mạng của Đảng, khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và đúc kết những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng qua những chặng đường lịch sử ấy.

Thư viện Quảng Nam; Kho: D00424; M004924; LC25165


5/ Lịch sử công tác xây dựng Đảng(1930-2011) /  Nguyễn Trọng Phúc. - Hà Nội : Chính trị quốc gia , 2011.- 288tr ; 21cm.

lichsucongtac.jpg

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng Tháng Tám thành công lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến; hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Có được những thành quả đó là do trong suốt quá trình hình thành, trưởng thành và phát triển, trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể, Đảng luôn coi trọng nguyên tắc: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; luôn luôn tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu

        Cuốn sách Lịch sử công tác xây dựng Đảng (1930-2011) của PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc sẽ cung cấp tài liệu cho bạn đọc, đặc biệt là độc giả quan tâm đến những vấn đề cơ bản về Đảng và công tác xây dựng Đảng. Nội dung cuốn sách trình bày có hệ thống lịch sử công tác xây dựng Đảng từ khi Đảng được thành lập đến nay, góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng phục vụ thiết thực nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M000267


6/ Cương lĩnh và chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay. - H : Chính trị quốc gia , 2009.- 479tr. ; 21cm.

CUONG LINH.JPG​​

Cũng như các đảng cách mạng khác, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương công tác, bằng tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức và kiểm tra, bằng hành động tiên phong gương mẫu của đảng viên, mà trước hết là cương lĩnh, chiến lược - những văn kiện cơ bản xác định mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng.

             Nội dung cuốn "Cương lĩnh và chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay" gồm 2 phần: Phần I: Cương lĩnh và Chiến lược chung; Phần II: Cương lĩnh, Chiến lược cụ thể và một số văn kiện mang tính cương lĩnh, chiến lược.

Các văn kiện tuyển chọn trình bày trong cuốn sách đã được các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng hoặc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua. Tuy nhiên, do những điều kiện khách quan và chủ quan, chắc chắn việc tuyển chọn không thể tránh khỏi còn thiếu sót, Nhà xuất bản rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

 Thư viện Quảng Nam; Kho Đọc: VV19984


7/ Đảng Cộng sản Việt Nam trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử /  Hội đồng lý luận Trung ương :  Lưu hành nội bộ. - H. : Chính trị quốc gia , 2011.- 266tr. ; 21cm.

dang-cong-san-viet-nam-trach-nhiem-truoc-dan-toc-va-lich-su.jpg

Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ, cứu nước đem lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Hiện nay, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng như: tiềm lực kinh tế được nâng cao, đất nước đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh, quốc phòng được tăng cường; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng cao...

Xin trân trọng giới thiệu!

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M55438; M56078


8/ Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới /  Nguyễn Thế Trung (ch.b.), Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Tiến Thịnh. - H. : Chính trị Quốc gia , 2014.- 210tr. ; 21cm.


TĂNG CƯỜNG.jpg

Trình bày cơ sở khoa học của mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân: đặc điểm, khái niệm, tiêu chí đánh giá mối quan hệ đó, đồng thời đánh giá thực trạng về mối quan hệ từ nguyên nhân, kết quả đến những hạn chế, những bài học kinh nghiệm và dự báo những tác động tới mối quan hệ cũng như giải pháp tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế,...

Thư viện Quảng Nam; Kho: M006836; M006837; LC25170


​9/ Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính Nhà nước : Sách chuyên khảo / Trần Đình Thắng. - Hà Nội : Chính trị quốc gia-Sự thật , 2011.- 350tr. ; 21cm.

9.jpg

Phân tích, luận giải có căn cứ khoa học trên cả phương diện lý luận và thực tiễn để làm rõ yêu cầu tất yếu khách quan của Đảng lãnh đạo cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước; phân tích, khái quát và hệ thống hóa chuyên sâu các quan điểm, chủ trương và quá trình lãnh đạo thực hiện của Đảng về cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước trong sự nghiệp đổi mới đất nước ; đánh giá khách quan, có cơ sở khoa học về kết quả lãnh đạo và rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước trong thời kỳ mới

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M57885


10/ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vì công cuộc đổi mới/ Tô Huy Rứa. - Xb. lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2012.- 419tr. ; 21cm.


​​​tang-cuong-su-lanh-dao.jpg

Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng ta, nhất là thực tiễn đổi mới đất nước trong hơn 25 năm qua, đồng thời làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận bức xúc đang đặt ra, cuốn sách  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vì công cuộc đổi mới đã tập hợp các bài nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc của tác giả đã được công bố trên các báo, tạp chí khoa học chuyên ngành chủ yếu trong những năm 1995-2000 trên các cương vị khác nhau.

Cuốn sách đã đi từ những vấn đề lý luận chung đến việc trình bày, phân tích những vấn đề cụ thể của công tác tư tưởng - lý luận. Trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", cuốn sách sẽ là một tài liệu quý, có giá trị đối với các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và đông đảo bạn đọc.          

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M002477


11/ Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới /  Nguyễn Danh Tiên. - Hà Nội : Chính trị quốc gia , 2012.- 338tr ; 21cm.

111.jpg

Từ nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của văn hóa, Đảng ta đã từng bước đổi mới tư duy lý luận và đường lối văn hóa. Quá trình không ngừng bổ sung và phát triển đường lối văn hóa của Đảng thể hiện qua Nghị quyết Đại hội VI, VII, VIII, IX, X, XI, trong đó, Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII là bước đột phá, đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về văn hóa khi đề ra được một chiến lược văn hóa phù hợp với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở chiến lược, đường lối văn hóa đó, Đảng tập trung lãnh đạo xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc một cách toàn diện, trong đó tập trung chỉ đạo những lĩnh vực văn hóa cơ bản: xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển văn học, nghệ thuật và hệ thống thông tin đại chúng. Sự lãnh đạo của Đảng đã hướng các hoạt động văn hóa đến các giá trị chân, thiện, mỹ và bảo đảm đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa đã mang lại nhiều thành tựu cho sự phát triển bền vững của đất nước, bên cạnh đó, Đảng cũng thu nhận được một số kinh nghiệm quý báu. Chính những thành tựu và kinh nghiệm đó đã, đang và sẽ tạo tiền đề cho sự nghiệp chấn hưng nền văn hóa dân tộc trong thế kỷ mới và sự lãnh đạo của Đảng là một bảo đảm cho sự thành công của sự nghiệp này.

    Tất cả những nội dung trên được nghiên cứu một cách cụ thể trong cuốn sách Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới, với 4 chương sách khái quát quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa từ năm 1986 đến nay.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M000338


12/ Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng. - Chính trị quốc gia , 2013.- 444tr. ; 21cm.

12.jpg

Nhằm giúp bạn đọc thuận tiện trong việc theo dõi, nghiên cứu những bài viết trong chuyên mụcNhững việc cần làm ngay về xây dựng Đảng của báo Nhân dân, đồng thời cung cấp thêm cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" có hiệu quả, chất lượng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Báo Nhân dân xuất bản cuốn sách  ​Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng, tập hợp 66 bài viết được đăng tải trong chuyên mục cùng tên của báoNhân dân; được chia thành bốn phần chính: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào cuộc sống; Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích và cần thiết đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Thư viện Quảng Nam; Kho: M002680; D00015; D00280
Số lượt người xem: 7348
Danh sách ý kiến
Gửi bình luận
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by