hidden
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG NAM

Chức năng - Nhiệm vụ:

Chức năng :

        Thư viện tỉnh Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí cho mọi tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đối tượng phục vụ của thư viện là người đọc trong nước và nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam ; đặc biệt là cán bộ, công chức của các cơ quan Đảng và chính quyền, cán bộ các tổ chức chuyên môn, người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập, chỉ đạo sản xuất, doanh nhân...

Nhiệm vụ :          

- Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Nam và các đối tượng phục vụ của thư viện;

- Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương;

- Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương do Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao, các bản sao khóa luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học được mở tại địa phương;

- Xây dựng bộ phận tài liệu phục vụ các đối tượng trẻ em, người khiếm thị;

- Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu có tại thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy, quy định của thư viện;

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Thư viện; tham gia xây dựng và phát triển mạng Thông tin - Thư viện của hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh;

- Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu thư viện đến mọi người dân, xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ cuả thư viện;

- Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện huyện, thành phố và các thư viện cơ sở trong toàn tỉnh.