hidden
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Chức năng - Nhiệm vụ:

Chức năng chủ yếu là tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý và phát triển hệ thống thông tin thư viện; thu thập, quản lý và phổ biến các nguồn tài nguyên học liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của CC – VC và HS - SV toàn trường. Quản lý thống nhất các hoạt động thuộc lĩnh vực CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ. Quản lý, vận hành, khai thác tòa nhà Trung tâm Học liệu & CNTT và cổng thông tin điện tử (website) của nhà trường; phát triển các loại hình dịch vụ về CNTT, thư viện…, theo đúng các quy định của pháp luật và của nhà trường. Trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
1.  Tổ chức và cung cấp các dịch vụ truy cập thông tin về mọi lĩnh vực văn hóa, xã hội, KH - KT…, cho CC -VC và HS-SV thông qua các kênh và các nguồn tài nguyên đa dạng từ các ấn phẩm truyền thống như sách báo, giáo trình, tạp chí, luận án..., đến nguồn tài nguyên điện tử như băng, đĩa CD, sách báo điện tử, giáo trình điện tử, các nguồn tài nguyên điện tử khác qua mạng internet.


2.  Tham mưu, đề xuất bổ sung, phát triển các nguồn tài nguyên học liệu đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và NCKH của nhà trường. Thu nhận, lưu trữ các công trình NCKH đã được nghiệm thu, bài giảng, giáo trình, luận văn, luận án, khóa luận của CC -VC và HS-SV; tài liệu hội thảo, tạp chí khoa học và các dạng tài liệu khác của nhà trường; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng của các đơn vị ngoài trường, tài liệu trao đổi giữa các Thư viện trong và ngoài nước.


3.  Tổ chức lưu trữ, bảo quản, cập nhật và kiểm kê, thanh lọc ấn phẩm báo, tạp chí và các nguồn tài nguyên tri thức của nhân loại về mọi mặt để phục vụ yêu cầu tra cứu tìm kiếm thông tin, học tập, nghiên cứu của CC -VC, HS-SV.


4.  Triển khai các hoạt động nghiệp vụ có liên quan đến việc hỗ trợ thông tin, tài liệu sách báo, tạp chí phục vụ cho độc giả.


5.  Tham mưu cho Hiệu trưởng về phát triển và ứng dụng CNTT, ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực CNTT của nhà trường; tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện các văn bản liên quan đến lĩnh vực CNTT. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về hoạt động CNTT.


6.  Tiếp nhận, tổ chức triển khai các chương trình, dự án về đổi mới, ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và đào tạo của nhà trường. Tổ chức vận hành, cài đặt, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng; triển khai tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị, cá nhân sử dụng các phần mềm ứng dụng.


7.  Xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Trung tâm Học liệu & CNTT. Quản trị cổng thông tin điện tử (website), hệ thống thư điện tử (e-mail), hệ thống Hỗ trợ dạy và học E-Leanring của nhà trường. Đảm bảo sự hoạt động liên tục của cổng thông tin điện tử, các trang tin điện tử và hệ thống thông tin khác của nhà trường; tăng cường tuyên truyền, quảng bá về nhà trường qua website.


8.  Quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống máy tính, các phòng máy tính, trang thiết bị phục vụ công tác dạy học, nghiên cứu, làm việc và các dịch vụ tại Trung tâm; khai thác, vận hành hệ thống thiết bị trình chiếu tại các khu giảng đường.


9.  Tham mưu, đề xuất, phối hợp với các đơn vị liên quan mua sắm, sửa chữa trang thiết bị CNTT. Tham gia thẩm định, nghiệm thu kỹ thuật các dự án, đề tài, công trình, CSVC trong lĩnh vực CNTT.